مدارک لازم جهت تمديد و تعويض پروانه كسب

هرفرد صنفی دارای پروانه کسب که مدت اعتبار پروانه کسب وی منقضی گردیده یا مخدوش شده و یا مفقود گردیده است میتواند با رعایت موارد ذیل تقاضای پروانه کسب جدید بنماید.
 1. درخواست کتبی صاحب پروانه کسب با پیوست نمودن اصل پروانه کسب
 2. اصل وتصویر تمام صفحات شناسنامه
 3. اصل وتصویر کارت ملی (پشت و رو).
 4. عکس 4×3 جدید پشت‌نویسی شده و تمام رخ (3 قطعه)
 5. ارائه گواهی مالیاتی (جدید)
 6. داشتن کارت معاینه پزشکی (دارای اعتبار زمانی )
 7. اخذ رضایت و موافقت(گواهی امضاء شده) شریک/شرکاء/ سایر ورثه جهت تمدید و یا تعویض پروانه کسب بنام صاحب پروانه کسب در اشخاص حقیقی و مشارکتهای مدنی
 8. اخذ آخرین تغییرات شرکت به منظور تمدید و یا تعویض پروانه کسب بنام مدیر عامل در شرکتهای تجاری(اشخاص حقوقی)
 9. اخذ گواهینامه آموزشی برای آن افرادی که قبلاً دوره آموزشی ندیده بودند.
 10. پرداخت حق عضویت های معوقه و سایر
 11. ارائه یک نسخه از فیش تلفن
 12. در صورت مفقود شدن پروانه کسب، صدور المثنی با درخواست دارنده پروانه کسب و ارائه تعهد محضری مبنی بر پذیرش تبعات سوء آن برای باقیمانده مدت اعتبار پروانه کسب بلا مانع خواهد بود.
 13. در صورت مخدوش شدن پروانه کسب(تعویضی)، صدور المثنی برای باقیمانده مدت اعتبار پروانه کسب بلا مانع خواهد بود.
 14. اعزام بازرس و تهیه گزارش از محل واحد صنفی مبنی بر اینکه واحد صنفی فعال باشد _تغییر شغل نداده باشد _  به غیر واگذار نشده باشد _ تغییر مکان نداده باشد