ترکیب جدید هیأت مدیره

ریاست اتحادیه

داود فکوری

نایب رئیس اول

احمدرضا واشقانی فراهانی

نایب رئیس دوم

عباسعلی بازرگان

دبیر اتحادیه

مهدی یعقوبی نمين

خزانه دار

محسن عباسی

بازرس هیات مدیره

آقای مهرداد آخوند زاده داریان