موارد و شرايط ابطال پروانه كسب

 1. تغییر شغل و یا اشتغال به مشاغلی غیر از آنچه در پروانه كسب قید شده است.
 2. عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه
 3. عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیآت عالی نظارت و كمیسیون نظارت و اتاق اصناف تهران و اتحادیه
 4. عدم اجرای تكالیف واحدهای صنفی بموجب قانون نظام صنفی
 5. عدم فعالیت بیش از شش ماه بدون اطلاع اتحادیه
 6. تغییر محل كسب و یا انتقال پروانه كسب به محل دیگری غیر از مكانی كه برای آن پروانه كسب صادر شده است.
 7. انتقال یا واگذاری محل واحد صنفی به غیر
 8. فوت صاحب پروانه و عدم اقدام وراث جهت اخذ پروانه كسب بعد از گذشت دو سال از فوت صاحب پروانه كسب
 9. عدم اجرای ضوابط انتظامی
 10. كلیه احكام قضائی صادره از سوی مقامات قضائی جهت تعطیلی و ابطال پروانه كسب
 11. اسقاط مورد یا مواردی از شرایط فردی یا مكانی صاحب پروانه كسب برابر اعلام مراجع ذیصلاح

متذكر میگردد چگونگی ابطال پروانه كسب بموجب قانون و مقررات و آئین نامه اجرائی ماده 28 قانون نظام صنفی می باشد