صدور كارت مباشرت

با رعایت آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 3 و تبصره 3 ماده 12 قانون نظام صنفی، صدور بیش از یك پروانه كسب برای هر فرد صنفی و یا افرادی كه در ادارات و یا سازمانهای دیگر شاغل بوده و امكان حضور در محل واحد صنفی را ندارند  به شرط معرفی مباشر بشرح آتی الذكر امكان پذیر میباشد.

  1. درخواست كتبی صاحب پروانه كسب و معرفی مباشر
  2. ارائه تصویر تمامی صفحات شناسنامه مباشر
  3. ارائه تصویر كارت ملی مباشر (پشت و رو)
  4. ارائه تصویر كارت پایان خدمت یا معافیت مباشر(به استثنای افراد بالای 50 سال سن)
  5. عكس 4*3 جدید پشت نویسی شده و تمام رخ (6 قطعه)
  6. مدت اعتبار كارت مباشرت مطابق مدت اعتبار پروانه كسب صادره خواهد بود.
  7. صاحب پروانه كسب میتواند در هرزمان كه ضرورت بداند نسبت به عزل و یا تغییر مباشر از طریق اتحادیه اقدام نماید.
  8. صاحب پروانه كسب و مباشر متضامناً مسئولیت قانونی اداره واحد صنفی را برعهده خواهند داشت.
  9. هزینه صدور كارت مباشرت 1،000،000 ریال میباشد كه به حساب جاری اتحادیه واریز خواهد گردید.